Toho no bu (ZNIR)

 1. 前切 Maegiri (Muso Jikiden Eishin-ryu)
 2. 前後切 Zengogiri (Mugai-ryu)
 3. 切上 Kiriage (Shindo Munen-ryu)
 4. 四方切 Shihogiri (Suio-ryu)
 5. 切先返 Kissakigaeshi (Hoki-ryu)

Seiza

 1. 前 Mae
 2. 右 Migi
 3. 左 Hidari
 4. 後 Ushiro
 5. 八重垣 Yaegaki
 6. 受流 Ukenagashi
 7. 介錯 Kaishaku
 8. 附込 Tsukekomi
 9. 月影 Tsukikage
 10. 追風 Oikaze
 11. 抜打 Nukiuchi

Tatehiza

 1. 横雲 Yokogumo
 2. 虎一足 Toraisoku
 3. 稲妻 Inazuma
 4. 浮雲 Ukigumo
 5. 颪 Oroshi
 6. 岩波 Iwanami
 7. 鱗返 Urokogaeshi
 8. 波返 Namigaeshi
 9. 瀧落 Takiotoshi
 10. 真向 Makko

Iwaza

 1. 霞 Kasumi
 2. 脛囲 Sunegakoi
 3. 戸詰 Tozume
 4. 戸脇 Towaki
 5. 四方切 Shihogiri
 6. 棚下 Tanashita
 7. 両詰 Ryozume
 8. 虎走 Torabashiri

Tachiwaza

 1. 行連 Yukizure
 2. 連達 Tsuredachi
 3. 惣捲 So Makuri
 4. 惣留 So Dome
 5. 信夫 Shinobu
 6. 行違 Yukichigai
 7. 袖摺返 Sodezuri Gaeshi
 8. 門入 Mon'iri
 9. 壁添 Kabezoe
 10. 受流 Ukenagashi
 11. 暇乞其の一 Itomagoi 1
 12. 暇乞其の二 Itomagoi 2
 13. 暇乞其の三 Itomagoi 3

Batto Ho

 1. 順刀其の一 Junto Sono Ichi
 2. 順刀其の二 Junto Sono Ni
 3. 追撃刀 Tsuigekito
 4. 斜刀 Shato
 5. 四方刀其の一 Shihoto Sono Ichi
 6. 四方刀其の二 Shihoto Sono Ni
 7. 斬突刀 Zantotsuto

Batto Ho, Oku

 1. 前敵逆刀 Zenteki Gyaku To
 2. 多敵刀 Tateki To
 3. 後敵逆刀 Koteki Gyaku To
 4. 後敵抜打 Koteki Nukiuchi

Bangai - Okuden

 1. Hayanami
 2. Raiden
 3. Jinrai
 4. Shihogiri - Akuma Barai